Rólunk

három évtized

"A biztonság azt jelenti, hogy az ember mindig egy lépéssel a másik előtt jár."

Meg kell próbáni felkészülni a váratlan eseményekre, előre kell gondolni és meg kell tenni a szükséges megelőző, preventív intézkedéseket megelőzve vagy legalábbis enyhítve a bekövetkezett kárt.

Cégünket az AM-SEC Kft.-t 1996-ban alapítottuk azzal a céllal, hogy az állami monopólium után megnyílt magánbiztonság területén olyan szolgáltatást nyújtsunk megbízóink részére,  amely segíti és támogatja mindennapi működésüket. Felismerve, hogy az őrzés-védelem hozzáadott értékként számszerűsíthető hasznot is jelenthet egyre több területen jelentekezett igény a jelenlétünkre. Alaptevékenységünk a vagyonvédelem legnagyobb területe: az objektumvédelem. Ez természetesen nem csupán élőerős őrzést jelent, hanem egy összetett, összehangolt vagyonvédelmi rendszer kialakítását és működtetését. Ide tarozik a behatolás jelző rendszer (riasztó rendszer), a beléptető rendszer, a videó felügyeleti rendszer, az áru védelmi rendszer, a járőr követő rendszer és a tűzjelző rendszer is.

Másodlagos tevékenységként a magánnyomozás, megfigyelés és információ szerzés szolgáltatásunkat is elindítottuk 1999-ben. Míg az előbbi tevékenységi körrel a vállalkozói szférát céloztuk meg, ezutóbbi a privát lakosság körében lett inkább keresett. A biztosítási magánnyomozás, az üzleti partnerek, az alkalmazottak ellenőrzése és titok tartási ügyek kivételével jellemzően magánszemélyek részére társas kapcsolataik bonyolódó szálainak kibogozása, információk beszerzése és ezek dokumentálása a jelemző feladat.

Szolgáltatási területünk alapvetően Pest vármegye, Fejér vármegye, illetve Budapest, de amennyiben felelőségteljesen lehetőségünk van megszervezni és üzemeltetni a tevékenységünkek, akkor ez a terület bővíthető. Irodánk, központunk Szentendrén található, székhelyünk pedig Pomázon.

Alapító tulajdonosaink security officer, felső fokú biztonság szervezői, illetve rendőr szervező tiszti végzettséggel rendelkeznek. Bűnügyi területen szerzett tapasztalatokkal felvértezve végezzük megbízóink objektumainak kockázat elemzését. A fentieken túl javasoljuk a védelmi intézkedések ellenére bekövetkezhető kockázati események kárkövetkezményeinek csökkentésését káráthárítási szerződéssel is. Biztosítási szakemberünk ebben rendelkezésre áll. Tudomásul kell azt is venni, hogy minden erőfeszítés ellenére maradék kockázattal is számolni kell. Ez az előbbiek megfelelő öszehangolásával minimálisra csökkenthető. 

A vagyonvédelmi tevékenység végzése során a gyakorlatban a tulajdonos (megbízó) jogait adja át a 2005. évi CXXXIII. törvény a személy és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény alapján. Így azok a jogosultságok illetik meg a szolgálat ellátóját birtokvédelmi kérdésekben, mint a tulajdonost.

 

 

Miért válasszon minket?

28

éve a piacon

86

elégedett ügyfél

számtalan

megelőzött káresemény

Szolgáltatásaink

1

élő erős őrzés-védelem

Célja a vagyon- és életbiztonság védelme helyszínen telepített erőkkel vagy távfelügyeleti központon keresztül értesített járőrök helyszínre irányításával. Az élőerős védelem hatékonysága alapvetően a komplex vagyonvédelem egyes összetevőinek hatékonyságától és megfelelő egymásra épülésétől, ezen belül az elektronikai védelem jelzőrendszereinek megfelelő működésétől függ.

A tevékenység végzésére vonatkozó szabályokat a 2005. évi CXXXIII. törvény, a 22/2006. (IV.25.) BM rendelet határozza meg, a minimális rezsióradíj számítása pedig a 374/2021. (VI.30.) Kormányrendelet, a 573/2022. (XII.23.) Kormányrendelet alapján történik, amelyet közbeszerzési eljárásokban kötelező figyelmbe venni.

A vagyonőr a megbízó közterületnek nem minősülő létesítményének őrzése során jogosult:

 • A területre belépő vagy ott tartózkodó személyt kiléte igazolására, a belépés, illetőleg a tartózkodás céljának közlésére, jogosultságának igazolására felhívni, ennek megtagadása vagy a közölt adatok nyilvánvaló valótlansága esetén az érintett belépését, ott tartózkodását megtiltani és távozásra felszólítani.
 • A területre belépő, az ott tartózkodó vagy onnan kilépő személyt csomag, illetve menetszállítási okmány bemutatására felhívni, csomagját, járművét, valamint a szállítmányt ellenőrizni.
 • A jogsértő személyt magatartása abbahagyására felszólítani. A megfelelő kommunikáció alkalmazásával megelőzhető, illetve elkerülhető további intézkedések megtétele.
 • Elektronikai vagyonvédelmi rendszert alkalmazni. Ide tartozik a beléptető, megfigyelő, behatolásjelző és áruvédelmi rendszerek üzemeltetése, illetve a jelzések dokumentálása.
 • Jogosult a bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani, a cselekmény folytatását megakadályozni, az elkövetőt elfogni és tőle a támadásra alkalmas eszközöket elvenni. Köteles azonban az elfogott személyt haladéktalanul a rendőrségnek vagy az ügyészségnek átadni, ha erre nincs mód, ezek valamelyikét értesíteni.
 • Arányos mérvű testi erő alkalmazásával a védett létesítménybe, területre való jogosulatlan belépést megakadályozhatja, a jogosulatlanul bent tartózkodót onnan eltávolíthatja, bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért és elfogott személytől a támadásra alkalmas eszközt elveheti.
 • A területre belépők ellenőrzésére fegyver-, illetve robbanóanyag-kutató műszert alkalmazni és a közbiztonságra veszélyes eszközök bevitelét megtiltani.
2

recepciós szolgálat

A recepciós szolgálat ellátásának szabályai nagy vonalakban megegyeznek a személy ki és beléptetés metodikájával, azonban szakmai szempontból vannak bizonyos eltérésel:

 • Megbízás alapján az őr (recepciós) az objektum területére történő be- és kilépések adminisztrációjának elvégzése, az utasításokban meghatározott feltételeknek megfelelő jogosultságok ellenőrzését végrehajtja. a be- és kilépésre érkezők köre itt ügyfelek, látogatók, dolgozók, megrendelők, hivatalos szervek munkatérsai lehetnek.
 • Feladatkénz jelenik meg a belépésre jelentekzők útbaigazítása, az objektumban tartózkodás során eligazítás vagy kísérés megvalósítása. Ezekben az esetekben ellenőrizni kell az érkezés helyszínének valódiságát úgy, hogy jelezzük a fogadó személy irányába a belépésre jelentkező szándékát.
 • A feladatvégzés során a biztonsági szempontból az objektum rendjének megzavarására alkalmas, kockázatot jelentő személyek, főleg az ittas, bódult állapotban vagy agreszív és rendbontási szándékkal érkezők kiszűrését is végre kell hajtani.
 • Figyelmet érdemelnek a nem a meghatározott időben érkezők, továbbá egyéb illetéktelen vagy panaszos személyek beléptetése is. Ezek a csoportok, személyek, egyéni eljárásban kerüljenek beléptetésre a rendkívüli események elkerülése érdekében.
 • Tájékoztatás minden beléptetésre jelentkező esetén a fontosabb belső szabályokra, előírásokra, tiltásokra vonatkozóan. Vonatkozik ez a területen engedélyezett közlekedési szabályokra is.
 • Előzetes felkészülés, megelőző intézkedések megtétele szokatlan események, rendkívüli események bekövetkezése, a vonatkozó terveknek, leírásoknak megfelelően.
 • A rendelkezésre bocsátott technikai eszközök, műszaki, őrzés-védelmi berendezések működtetése és szakszerű kezelése.
 • Az objektumból távozó dolgozók meghatározott ellenőrzése, adminisztrációja továbbá a kiléptető rendszer használatának, igénybevételének figyelemmel kísérése.
 • A feladatok során folyamatos kapcsolattartás, együttműködés az objektum területén szolgálatot teljesítő őrökkel, szakmai kapcsolatokkal, vezetőkkel.
 • A feladathoz szükséges dokumentációk, nyilvántartások folyamatos és naprakész vezetése, az adminisztratív feladatok pontos elvégzése.
 • Szükség szerint az objektummal összefüggő térfigyelő rendszerek használata, az érkező személyek és egyéb figyelemreméltó területek viszatérő vagy folyamatos megfigyelése.
 • Ha olyan eseményt észlel, amely az objektum biztonságát befolyásolja, akkor intézkedik, jelent a vezetőnek és megteszi a szükséges lépéseket akár a terület lezárása vagy kiürítése vonatkozásában.
 • A feladatához mérten az objektum területének bejárása, a recepciós szolgálat létszámának függvényében a feladat kiterjesztése rendezvény, bejelentés, ügyfél vagy dolgozó általi esemény kezelése érdekében az objektum rendjének biztosítása érdekében.
3

magánnyomozás

A magánnyomozó tevékenységét a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény és a végrehajtására vonatkozó 22/2006. (IV.15.) BM rendelet szabályozza. Nem irányulhat az információ szerzés diplomáciai, konzuli képviseletek, az ezekkel egy elbírálás aláeső nemzetközi szervezetek, valamint azok tagjai tevékenységére, a Btk. szerinti hivatalos, és külföldi hivatalos személy hivatali tevékenységére. A megbízás központi, területi államigazgatási szervtől nem származhat. A tevékenység mások személyiségi jogait nem sértheti.

Tipikus feledatok:

 • alkalmazottak, munkatársak, jelentkezők, pályázók életútjáról, szakmai előéletéről, illetve jelenlegi életviteléről környezettanulmány készítése
 • partnercégek megbízhatóságának, validitásának, működési feltételeinek ellenőrzése
 • peres ügyekben bizonyítékok, tanúk felkutatása
 • gyermekek biztonsága érdekében a kapcsolatrendszeük ellenőrzése, az általa látogatott helyek feltérképezése
 • hagyatéki, vagyonmegosztási ügyekben vagyon- és családfakitatás
 • rokonok, partnerek kapcsolatrendszerének felderítése, nem kívánatos kapcsolatok dokumentálása
 • biztosítók részére káresemények körülményeinek tisztázása

A magánnyomozó a feladat végrehajtásáról jelentést készít, amelyben minden megismert releváns adatról beszámol a megbízójának a vonatkozó jogszabályok szerint. Az adattárolás célhoz kötött tevékenység, ezért csak addig tárolhatja biztonságban a magánnyomozó a megismert adatokat, amíg ez a jogszerű működéshet szükséges. Alapszabály szerint a szerződés szerinti felhasználási cél telejesüléséig, de legkésőbb a szerződés megszünését követő hat hónap elteltével köteles megsemmisíteni.

4

elektronikai védelem

Komplex fogalom. Több önállóan telepíthető, önálló funkciókat ellátó biztonságtechnikai alrendszert foglal magába:

 • Behatolás jelző rendszer (riasztó rendszer)
 • beléptető rendszer
 • videó felügyeleti rendszer (kamera rendszer)
 • árú védelmi rendszer
 • járőrkövető rendszer
 • tűzjelző rendszer
 • drónos ellenőrzés

Kapcsolat

telefonszámok, elérhetőségeink

20 9613 362
2000 Szentendre, Rózsa u. 8.
bartos@amsec.hu